W roku szkolnym 2016/2017


W naszym przedszkolu praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza


z dziećmi prowadzona będzie w oparciu o program edukacji przedszkolnej


„Od przedszkolaka do pierwszaka"  Iwony Brody. 


Program przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do


założeń aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i


zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.


BAJECZKA - CHOROBY


Nie przyprowadzamy do przedszkola dzieci:


- chorych


- w trakcie leczenia antybiotykowego


- które mają znamiona przeziębienia lub innej choroby.


Nie podajemy leków dzieciom (maści, żelów).


Przedszkole powiadamia rodziców o sytuacji, w której dziecko źle się czuje,


zaczyna gorączkować, ma objawy przeziębienia. Rodzice w takiej sytuacji proszeni są o wcześniejsze odebranie


dziecka z Przedszkola.BAJECZKA - WYJŚCIA NA PODWóRKO


Co dziennie wszystkie dzieci wychodzą na podwórko chyba, że:


 wieje silny wiatr


 pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest ślisko


 temperatura jest niższa niż -10˚ C


 zaistniały inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.


 


BAJECZKA - SYSTEM NAGRóD I KAR


Stosujemy nagrody:


 pochwała indywidualna


 pochwała przed całą grupą - tablica „Jacy jesteśmy”


 pochwała przed rodzicami


Stosujemy kary:


 kara naturalna – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody


 „krzesełko do myślenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego


postępowania BAJECZKA - SAVOIR-VIVRE


Używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję.


Witamy i żegnamy się słowami: dzień dobry, do widzenia.BAJECZKA - ŻYWIENIE


Zachęcamy, aby każde dziecko zjadało wszystkie posiłki.


Współpracujemy z rodzicami dzieci z alergią pokarmową.BAJECZKA - REGULAMIN PRZEDSZKOLA


Przestrzegamy godzin pracy przedszkola 6.00-17.30.


Bezpieczeństwo naszych dzieci jest nadrzędnym celem przedszkola.


Dzieci wydajemy tylko osobom upoważnionym: pełnoletnim, trzeźwym.


Pierwsze dni w przedszkolu


Pierwsze dni dziecka w przedszkolu to trudny sprawdzian dla dzieci i rodziców. Proponujemy kilka


bardzo prostych, lecz istotnych rad dla rodziców, którzy mogą przygotować siebie i dziecko do nowej,


bardzo trudnej sytuacji.


1. Rodzic musi być przygotowany do rozstania z dzieckiem, powinien być pewien, że tego chce


bez obaw i wahania.


2. Niezbędne jest to, by mieć zaufanie do pracowników przedszkola. Nie wszystko da się


przewidzieć, ale uspokaja nas fakt, że dobrze wybraliśmy przedszkole po rozmowach ze


znajomymi z sąsiedztwa i odwiedzinach w placówce.


3. Musimy być gotowi do przyjęcia protestów dziecka, jego złości i lęków. Dziecko ma prawo do


naturalnych emocji w nowej sytuacji. Przecież dorosły też walczy z silnymi emocjami w


nowych sytuacjach zawodowych czy towarzyskich.


4. Dziecko musi wiedzieć, że przedszkole to miejsce, w którym poza przyjemnymi sytuacjami


obowiązują różne zasady i normy, których trzeba przestrzegać. Wszędzie tam, gdzie przez


kilka godzin wielu ludzi spędza czas, muszą obowiązywać jakieś zasady, by wszyscy byli


bezpieczni i zadowoleni.


5. Dziecko musi wiedzieć, że pani w przedszkolu zastępuje mamusię. Do pani można się


przytulić, o wszystko zapytać, ale też trzeba jej słuchać.


6. Niedopuszczalne jest straszenie przedszkolem. Przedszkole należy prezentować dziecku jako


miejsce nieograniczonych możliwości zabawy i nowych kontaktów z rówieśnikami.


7. W drodze do przedszkola należy wytwarzać miłą atmosferę, podkreślać, że dziecko jest duże,


mądre, odważne i na pewno da sobie radę. Poczucie własnej wartości i silna motywacja są


bardzo ważne dla malucha w tym trudnym dla niego okresie.


8. Pożegnanie powinno odbywać się z uśmiechem, bez łez i smutnych spojrzeń oraz bez


zbędnego przedłużania momentu rozstania. Długie rozstanie z rodzicem wzmaga niepokój


i utrudnia nawiązanie kontaktu z nauczycielką i innymi dziećmi.


9. Rodzic pozostawiając dziecko musi być przekonany, że nie stanie się mu żadna krzywda.


Dlatego nie powinien okazywać zdenerwowania ani niepokoju. Dziecko jest doskonałym


obserwatorem i widząc, że mama jest zdenerwowana sądzi, że jemu coś grozi, a wtedy żadne


argumenty nie są skuteczne. Spokojne, zdecydowane rozstanie sprawia, że nawet bardzo


rozpaczające dziecko szybko się uspokaja, oswaja i nawiązuje kontakt z rówieśnikami.


10. Jeżeli dziecko w pierwszych dniach płacze tylko przy rozstaniu, a w ciągu dnia chętnie się


bawi z innymi dziećmi, bierze udział w zabawach, jest aktywne w grupie, zjada posiłki które


lubi – możemy być pewni, że po krótkim czasie nie będzie miało żadnych problemów.


Przerywanie rytmu chodzenia do przedszkola kilkoma dniami wakacji u babci przedłuża tylko


niepotrzebnie okres adaptacji.


11. Aby pomóc dziecku w pierwszych trudnych dniach w przedszkolu możemy skrócić czas jego


pobytu i stopniowo go wydłużać. Nie wolno jednak obiecywać dziecku, że będzie zabrane do


domu po śniadaniu czy po obiedzie i nie dotrzymać obietnicy. Dziecko jest zawiedzione


i bardzo cierpi z tego powodu , a także traci zaufanie do dorosłych.


12. Bywa i tak, że po kilku dniach bardzo chętnego pozostawania w przedszkolu dziecko zaczyna


płakać i protestować. Zaspokoiło ono ciekawość poznawania nowych zabawek i nie ma


ochoty rezygnować z indywidualnego sposobu na zabawę oraz nie chce akceptować dzielenia


się z innymi, ustępowania, podporządkowania zasadom grupowego życia. Jeśli chodzenie do


przedszkola jest dla dziecka koniecznością, należy być konsekwentnym i nie okazywać wobec


niego wahania. Powoli zrozumie ono, że przedszkole jest jego „obowiązkiem” i kiedy


zaakceptuje nowy układ społeczny, pobyt w przedszkolu stanie się dla niego po prostu


przyjemnością, z której nie będzie chciało zrezygnować nawet w weekend.


W trosce o dobre samopoczucie dzieci i rodziców wszyscy pracownicy naszego przedszkola służą


radą i pomocą w każdej sytuacji. Wierzymy w to, że razem pokonamy wszystkie trudności.


Darmowy hosting iv.pl

Informujemy: Żłobek „Bajeczka”
otrzymał dotację z Urzędu Gminy Kęty na rok budżetowy 2016.


„Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr XLIII/407/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kęty (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2013r.,poz. 6330), w roku kalendarzowym 2016 Gmina Kęty udzieliła dotacji (dofinansowania ) do pobytu dziecka w żłobku.

Dotacja (dofinansowanie) na dziecko objęte opieką żłobkową wynosi:

na wyżywienie – 90.00 zł miesięcznie,

w celu zapewnienia opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zapewnienia właściwej do wieku dziecka opieki pielęgniarskiej i edukacyjnej tj. gier i zabaw stymulujących rozwój dziecka, nauki w formie zabawy, zajęć manualno – plastycznych, rytmiki – 210 zł miesięcznie.”